اصطلاحات تصویری

 

14. hit the nail on the head
دقیقا به هدف زدن

 

If Jack had been trying to find a way to impress Polly he had hit the nail on the head.

اگر جک سعی میکرد راهی پیدا کنه تا پُلی را تحت تاثیر قرار بده، دقیقا می زد به هدف.

 

13. Money doesn’t grow on the tree!

پول علف خرس نیست!

 

You should not waste money. Money doesn’t grow on the tree!

نباید پول رو هدر بدی. پول علف خرس نیست!

 

16. He has his head in the sand.

مث کبک سر زیر برف فرو کردن

 

You can bury your head in the sand if you want to, but Bruce is lying.

اگه بخوای می تونی سرت رو مث کبک زیر برف کنی اما بروس داره دروغ میگه.

 

15. dig your own grave

قبر خود را کندن

 

By continuing to make racist comments before the committee, he really dug his own grave.

اون با پافشاری در ابراز عقاید نژاد پرستانه قبل از اینکه کمیته این کار را انجام بده، واقعا قبر خودش رو کند.