آدم بیخود، عوضی و مزخرف به انگلیسی

 

 

a Piece of Work
آدم بیخود، عوضی و مزخرف

 

I can’t believe you manipulated me all these years! You’re a nasty piece of work!

باورم نمیشه این همه سال منو بازیچه قرار دادی! تو آدم مزخرفی هستی!