تفاوت بین Also, Too, As Well

 

 

 

تفاوت بین
⭐️Also, Too, As Well⭐️
همچنین

 

تنها تفاوت این سه کلمه در جایگاه شون توی جمله است. Also معمولاً قبل از فعل یا صفت میره. Too و as well در آخر جمله استفاده می شن. ( As well رسمی تر از Too هست).

 

The apples are delicious.

سیب خوشمزه است.

 

The pears are also delicious.

گلابی هم خوشمزه است.

 

The pears also taste delicious .

گلابی هم خوشمزه است.

 

The pears are delicious, too.
.گلابی هم خوشمزه است

 

 The pears are delicious as well.
.گلابی هم خوشمزه است

 

حالا این جمله رو با استفاده از Also, Too, As Well به سه حالت بگین:🔔

She plays basketball.