افعال کمکی have و has

با شرکت در آزمون، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید.

You must specify a text.