افعال کمکی have و has

با شرکت در آزمون، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید.

شما باید متن درج کنید.