اجزای بدن به انگلیسی

 

اجزای بدن رو به انگلیسی بلد باش

Forehead
پیشانی

 

Head
سر

 

Eye
چشم

 

Cheek
گونه

 

Neck
گردن

 

Shoulders
شانه ها

 

Arm
بازو

 

Knee
زانو

 

Leg
پا

 

Finger
انگشت

 

Hand
دست