سرصحبت را باز کردن به انگلیسی

 

این اصطلاح رو یادت نره😉

Break the ice
سرصحبت را باز کردن

 

People usually find it very difficult to break the ice when they meet someone extremely weird.

برای مردم معمولا سخته که سر صحبت رو باز کنند مخصوصا وقتی کسی رو ملاقات می کنند که خیلی عجیب غریبه.