اسم مصدر

تعریف: به فعل ing دار، “اسم مصدر یا اسم فعل” گفته می‌شود. کاربردهای اسم مصدر عبارتند از:

 

1- به عنوان فاعل در اول جمله.  

     Learning English at school wasn’t hard.

                                                                                                                                                                        قید مکان   مفعول  اسم مصدر(فاعل)

 

  • بعد از کلیه حروف اضافه. مهمترین حروف اضافه در زبان انگلیسی عبارتند از:

(of, in, for, on, about, at, after, before, by, with, without, near)

 

I’m tired of listening to her problems.

           فعل     حرف اضافه

3- به عنوان مفعولِ جمله بعد از برخی از فعال.   

 

اسم مصدر

 

I like studying English.

                                                                                                                                                                                           اسم فعل (مفعول)

 

لیست مهمترین افعالی که بعد از آنها فعل بصورت ingدار استفاده میشود به شرح زیر است:

 

اسم مصدر

نکته: بعد از like و stop می توان از مصدر نیز استفاده کرد. تنها تفاوت در این است که معنای جمله عوض خواهد شد.

مثال:

We like to study English.

     ما دوست داریم انگلیسی بخوانیم.

 

We like studying English.

 ما از مطالعه انگلیسی خوشمان می‌آید.

 

در مثال اول ما دوست داریم به فعالیتی (مطالعه انگلیسی) بپردازیم که در این حالت از مصدر استفاده می‌کنیم. در مثال دوم ما از فعالیتی (بطور کلی) خوشمان می‌آید که در این صورت از اسم فعل استفاده می‌نمائیم.

 

اسم مصدر

 

 

He stopped smoking.

 او سیگارراترک کرد.

He stopped to smoke.

 ایستاد تا سیگار بکشد.

 

در جمله اول او انجام کاری را متوقف کرد (سیگار کشیدن). در جمله دوم او ایستاد تا کاری را انجام دهد.

 

نکته مهم: بطور کلی هر فعلی که نیاز به مفعول داشته باشد بعد از آن اسم فعل به کار می‌رود.

مثال)

       We suggested buying a new car.

                                                                                                                                                                                   مفعول

او خرید یک اتومبیل جدید را پیشنهاد دادیم.

 

توجه: برای منفی کردن اسم مصدر، قبل از آن not استفاده می‌کنیم. مثال:

Would you mind not leaving the windows closed?

 

It’s nice not being at work on weekends.

 طرز تشخیص کلی مصدر با to یا فعل ing دار بعد از یک فعل:

بطور کلی مصدر بیانگر هدف و منظور می باشد. بنابراین ابتدا جمله را تا جای خالی معنا می کنیم، چنانچه سؤالاتی مانند: ” چرا؟ برای چی؟ که چی؟” مطرح شد، جمله با مصدر کامل میشود. اما اگر سؤال “چه چیزی را؟” مطرح شد، جمله با اسم مصدر کامل میگردد. مثال:

 

I warned you………… late.

1) do not come                   2) not to come                           3) not coming                           4) to not coming

من به تو هشدار دادم………. که چی؟ که دیر نیایی. در اینجا جمله با مصدر کامل میشود، بنابراین گزینه 2 صحیح است.

 

Many people have stopped …………… because they  are afraid that it may be harmful to their health.

1) smoking                         2) to smoke                               3) smoked                             4) to smoking

افراد زیادی متوقف کرده اند…………. چه چیزی را؟ سیگار کشیدن را. در اینجا جمله نیازمند مفعول است، بنابراین پاسخ  درست گزینه 1 میباشد.

 

نکات مهم:

1– بعد از حروف اضافه(by, for, from, in, on, at, …..)  فعل ingدار استفاده میشود.توجه کنید کهحرف اضافه by شکل کوتاه شده by means of (به وسیله) است. چنانچه همراه با  by  از اسم مصدر استفاده شود به “روش” یا “وسیله انجام فعل” اشاره می‌کند. by و عبارت همراهش را می توان در ابتدای جمله نیز به کار برد اما بهتر است در انتهای عبارت از علامت ویرگول استفاده کنید.

By not writing, you worried us.

 

By listening to the radio, I learned English.

 

You can find out somebody’s phone number …………. in the directory.

1) to look                                 2) in looking                                 3) by looking                             4) from looking

(سراسری تجربی-1385)

 

2بعد از begin و start میتوان از مصدر یا اسم مصدر استفاده کرد. مثال:

اسم مصدر

 

 

He began running/ to run.

3- بعد ازlike   ( دوست داشتن) و hate  ( نفرت داشتن) نیز میتوان از مصدر یا اسم مصدر استفاده کرد. توجه داشته باشید که اسم مصدر حالت کلی دارد. مثال:

We like / hate to swim.                          .دوست داریم/ بدمان می آید شنا کنیم

We like/ hate swimming.                        .ما از شنا کردن خوشمان/ بدمان می آید

 

4- بعد از stop در معنای” ایستادن” از مصدر و در معنای ” متوقف کردن” از اسم مصدر استفاده میشود. مثال:

He stopped to read the sign.

 

He stopped reading the sign.

5- بعد ازremember   و forget   اسم مصدر بیانگر کاری است که قبلاً انجام شده و ما آن کار را به یاد داریم یا اینکه فراموش کرده ایم. مصدر بیانگر کاری است که هنوز انجام نشده است و ما به یاد داریم یا فراموش کرده ایم انجام دهیم. مثال:

 She forgot / remembered posting the letter.

 

 She forgot / remembered to post the letter.

 

 6- بعد ازtry  به معنی “سعی کردن” از مصدر و به معنی “امتحان کردن” از اسم مصدر استفاده میشود. مثال:

You should try to move to Australia.

 

You should try moving to Australia.

7-  همیشه بعد از دو فعلِ حسی smell و find اسم مصدر بکار میرود. مثال:

You can smell something burning.                .شما میتوانید بوی چیزی در حال سوختن را استشمام کنید

He found them watching TV.                      .او آنها را در حال تماشای تلویزیون یافت

 

مصدر بدون to :

افعال زیر، فعل بعد از خود را به شکل ساده در می آورند:

  1. let (اجازه دادن)
  2. make (باعث شدن، مجبور کردن)
  3. help (کمک کردن)
  4. افعال ناقص(can, could, should, must,may,…)
  5. افعال حسیِ ( see, watch, hear, listen, feel, notice )

 

مثال:

The horse that they let Jane …………. was the most beautiful animal that I had ever seen.

1)rides                      2) to ride             3) riding           4) ride

(سراسری زبان – 1385)

 

I made him give me the money back.

 

He helped his wife do/ to do the dishes.

 

You should clean your room.

 

I watched them play.

 

نکات مهم:

  • بعد ازhelp میتوان هم از مصدر باto  هم از مصدر بدونto  استفاده کرد.
  • بعد ازmake وhelp  و افعال حسی در حالت مجهول، از مصدر استفاده میشود. مثال:

 

They were made to study all day long.

 

I was helped to find my home.

 

She was seen to walk in the park.

3- معمولاً let در جملات مجهول بکار نمی رود و بجای آن از فرم مجهولallow  یاpermit   استفاده می شود. مثال:

My father let me use his car.      (معلوم)

I was allowed / permitted to use his car.     (مجهول)

 

4- بعد از افعال حسی چنانچه کلِ عمل درک شود، از فعل ساده و چنانچه قسمتی از عمل درک شود، از فعلِ ing دار ( اسم مصدر) استفاده می شود. مثال:

 

اسم مصدر

 

 

I watched the children play.               .(من بچه ها را دیدم که بازی می کردند.( کل بازی

I watched the children playing.                                 .من بچه ها را در حال بازی دیدم

 

5- بعد از notice  فعل به صورت ساده یا ingدار بکار میرود.

I noticed the man ………. on the roof of the house.        (آزمایشی سنجش-85)

1) walks                     2) walked                   3) walk                    4) to walk

 

6- بعد از افعال حسی  find و smell فعل فقط به صورت ing به کار میرود.

Whenever you see my father at home, you find him ……….. something.

1) doing                      2) do                          3) to do                    4) does

یک اشتباه رایج:

خیلی از زبان آموزان فکر می کنند اگر فعل اول به شکل گذشته یا هر زمان دیگری که باشد، فعل بعد از آن نیز باید به همان زمان تغییر شکل دهد. در صورتیکه همیشه فعل دوم شکل ثابت خود را حفظ می کند.

I am helping him wash his car.

 

I helped him wash his car.

 

I had helped him wash his car.

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www