به کسی کمک کردن

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد به کسی کمک کردن در انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئو شماره 7 – فصل پانزدهم

 

I’d be grateful

ممنون میشم

Give somebody a hand

به کسی کمک کردن

Take care of something or someone

مراقبت کردن ازکسی یا چیزی

Step on sombody’s foot

پا گذاشتن روی