دوره رایگان و غیر حضوری آموزش مکالمه زبان انگلیسی

درس اول – سلام و احوالپرسی