درس پنجم – مشخص کردن موضوعات مورد علاقه و استفاده از تخیل.