استراتژی 6 – استفاده از فایلهای صوتی و متنی برای یادگیری سریعتر