درس هفتم – آموخته های خود را استفاده کنید!

(مهم نیست که اشتباه کنید.)