آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای

فصل هفدهم

ویدئو شماره 5

because of

بعد از عبارت because of از اسم استفاده میشود

ویدئو شماره 4

cross the line

پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن

ویدئو شماره 3

dead set against something

کاملا مخالف بودن با موضوعی

ویدئو شماره 2

it’s boiling

It’s baking

It’s blistering

It’s scorching

It’s sweltering

توصیف شدت گرما

Quench one’s thirst

عطش خود را فرو نشاندن

ویدئو شماره 1

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بی نمک

 →صفحه قبلی              صفحه بعدی ←