صفات ملکی

مالکيت و انواع آن

تعريف: مالکيت يعنی تملک نسبت به يک شخص يا يک شیء .

 

انواع مالکيت: مالکيت به طور کلی دو دسته است،

1- مالکيت اشياء                       2- مالکيت انسان

 

1- مالکيت اشياء

مالکيت اشياء را به شکل زير در جمله نشان می دهيم:

 

مالك + of + the + ملک + the

 

The door of the class is blue.            .دربِ کلاس آبی رنگ است

 

2- مالکيت انسان

مالکيت يعنی تملک داشتن يک فرد نسبت به يک فرد يا نسبت به يک شیء . مالکيت انسان را به دو شکل در جمله نشان  می دهيم:

1- با استفاده از صفات ملکی              2- با استفاده از (s’)

صفات ملکی کلماتی هستند که همراه اسم می آيند تا مالک آن را مشخص کنند. این صفات را در نمودار زیر ببینید:

 

 

صفات ملکی

من يک ماشين دارم. ماشين من قرمز است.     .I have a car. My car is red

2- قاعده استفاده از (s’) به شکل زير می باشد:

ملک+ s’ + مالک (انسان)

 

 اين خودکار علی است.          .It is Ali’s pen

 

نکته: در صورتيکه اسم ملک برای ما شناخته شده باشد و بدانيم در مورد چه ملکی صحبت می کنيم بعد از (s’) می توانيم اسم ملک را به اختيار حذف کنيم.

اين مال علی است.                  .It is Ali’s

 

نكته: در تركيب مالكيت انسان و مالكيت اشياء ، ابتدا مالکيت اشياء را تا (of) می نويسيم سپس مالکيت انسان را  می آوريم:

The leg of the teachers table          پايه ی ميزِ معلم

                                               مالکيت انسان    مالکيت اشياء

نکته: در مالکيت انسان اگر ملک برای بيش از دو مالک باشد، (s’) را به آخرين اسم اضافه می کنيم.

 

صفات ملکی

 

    This is Ali and Reza‘s bicycle.      اين دوچرخه علی و رضا است

 

نکته: برای نشان دادن مالکيت حيوانات می توانيم بجای (of) از (s’) نيز استفاده کنيم.

 The dog’s ball= The ball of the dog

 

نحوه ساخت سوال در مورد مالکيت

برای پرسش در مورد مالکيت از کلمه پرسشی “Whose” (مال چه کسی؟) استفاده می کنيم. “Whose” از مالک و صاحب  چيزی يا کسی سوال می کند و جايگزين مالک يا صفت ملکی می شود. ساختار استفاده از “Whose” به شکل زير می باشد.

?جمله به صورت سوالي + اسم (ملک)+ Whose

(در صورتيکه مالک اول جمله نباشد)

 

It is my watch.

اين ساعت مال چه کسی است؟   ?Whose watch is it

 

روش پاسخ دادن 

در پاسخ دادن به سوالاتی که در آنها صفت ملکی يا’s به کار رفته است بايد توجه داشت که صفت ملکی يا’s هيچ اهميتی ندارد بلکه اسم بعد از آنها مهم است . يعنی در پاسخ کوتاه از ضمير مربوط به اسم استفاده می کنيم بدون اينکه به صفت ملکی يا ’s توجه کنيم.

صفات ملکی

Has my brother a red ball?

Yes, he has. he has a red ball.

No, he hasn’t. he hasn’t a red ball.

 

Has Ali’s sister a scarf?

Yes, she has. she has a scarf.

No, she hasn’t. she hasn’t a scarf.

 

نکته: قانون زير در سوال و جواب بايد رعايت شود.

 

 

Is John your brother?               آیا جان برادر شماست؟

Yes, he is my brother.               .بله، او برادر من است

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!