خدمات عمومی به انگلیسی

 

اینجا ها رو به انگلیسی بلد باش😎

 Shopping  mall
مرکز خرید

 

Toilet
توالت

 

 Police office
اداره پلیس

 

Bus stop
ایستگاه اتوبوس

 

Subway
مترو

 

Taxi stand
ایستگاه تاکسی

 

Train station
ایستگاه قطار

 

Library
کتابخانه

 

Travel agency
آژانس مسافرتی

 

Gas station
؟؟؟؟

معنی آخری چی میشه؟