بلانسبت شما به انگلیسی

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد دور از جون شما به انگلیسی، دور از جون این جمع به انگلیسی، خدایی نکرده به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئوی شماره 4 – فصل 35

Saving your presence! / You are excepted

دور از جون شما

 

present company excluded/ excepted

دور از جون این جمع

 

God/Heaven forbid!

خدایی نکرده