ضمایر فاعلی و افعال to be

با شرکت در آزمون آنلاین دانش خود را از این درس بسنجید.

You must specify a text.