Superlatives

گرامر - Superlatives

لطفا سوالات زیر را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را انتخاب کنید. برای مشاهده نتیجه آزمون روی دکمه آبی رنگ انتهای آزمون کلیک کنید!

شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.