کاربرد حرف تعریف“the”

با شرکت در آزمون میزان یادگیری خود را بسنجید.

شما باید متن درج کنید.