کاربرد حرف تعریف“the”

با شرکت در آزمون میزان یادگیری خود را بسنجید.

You must specify a text.