قيد حالت

قيد حالت کلمه ايی است که حالت فعل را نشان می دهد. مثال: او آرام راه می رود.

 

طريقه ساختن قيد حالت:

صفت + ly = قيد حالت

 

نکته:صفاتی که می توان با افزودن –ly به آخر آنها، آنها را به قيد حالت تبديل کرد عبارتند از:

slow    آهسته                           careful   با دقت                  easy    آسان

Quick  سريع                              busy   گرفتار                     beautiful  زيبا

careless  بی دقت                       heavy  سنگين

 

نکته: بعد از” افعال حسی” فقط صفت استفاده می شود نه قيد حالت. افعال حسي عبارتند از:

look  به نظر رسيدن                  feelاحساس کردن                 tasteچشيدن

smell بوئيدن                              seem به نظر رسيدن            appearظاهر شدن

become (=get)    شدن

 

قيد حالت

 

Lida gets happy when I buy a book for her.(NOT happily)

 

 

نکته: سه صفت زير از قانون بالا تبعيت نمی کند يعنی:

 

 

نکته: hardly (تقريبا نه) قبل از فعل به کار می رود و به جمله مفهوم منفی می دهد. دو جمله زير را با هم مقايسه کنيد.

I work hard. (= I work a lot)

I hardly work. (= I don’t work much)

 

نکته: معمولا با اضافه کردن عبارت “in a way/ manner” به آخر صفاتی که آخر آنها (ly) است، می توان قيد   حالت ساخت.

مثال:

قيد حالت                         صفت

                                               friendly           in a friendly way/manner                             

                          lovely              in a lovely way/manner                                               

 

محل قيد حالت در جمله

قيد زمان + قيد مکان+ قيد حالت +مفعول + فعل اصلی + قيد تکرار + فاعل

 

مثال)

قید حالت

 

 

            .We usually study English carefully in the library in the evening

 

نکته: گاهی می توان بين فعل و قيدحالت، مفعول نيز به کار برد.

  Do you always study your books carefully?

 

طريقه سوالی کردن

کلمه پرسشی که از قيد حالت سوال می نمايد “How” (چطور) است.

مثال)

              A: How does she work?

        B: She works hard.

 

نکته: هنگام تبديل چهار صفت heavy/angry/busy/easy به قيد حالت (y) به (i) تبديل می شود.

easy → easily                    heavy → heavily                 busy → busily           angry→ angrily

 

نکته: اگر آخر يک صفت (le) باشد هنگام تبديل به قيد حالت به (ly) تبديل می شود.

مثال)

simple→ simply                        terrible→ terribly                                      

 

نکته: در صورتیکه در جمله بیش از دو قید مکان یا دو قید زمان داشته باشیم، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می‌نویسیم. مثال:

قيد حالت

 

 

My brother works in a factory in Korea.

                                                                                                                                                         قید مکان          قید مکان

برادرم در یک کارخانه در کره کار می‌کند.

 

She went to work at seven this morning.

                                                                                                                                                     قید زمان          قید زمان

او امروز صبح ساعت 7 سر کار رفت.

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *