قید حالت

قید حالت کلمه ایی است که حالت فعل را نشان می دهد. مثال: او آرام راه می رود.

 

طریقه ساختن قید حالت:

صفت + ly = قید حالت

 

نکته:صفاتی که می توان با افزودن –ly به آخر آنها، آنها را به قید حالت تبدیل کرد عبارتند از:

slow    آهسته                           careful   با دقت                  easy    آسان

Quick  سریع                              busy   گرفتار                     beautiful  زیبا

careless  بی دقت                       heavy  سنگین

 

نکته: بعد از” افعال حسی” فقط صفت استفاده می شود نه قید حالت. افعال حسی عبارتند از:

look  به نظر رسیدن                  feelاحساس کردن                 tasteچشیدن

smell بوئیدن                              seem به نظر رسیدن            appearظاهر شدن

become (=get)    شدن

 

قید حالت

 

Lida gets happy when I buy a book for her.(NOT happily)

 

 

نکته: سه صفت زیر از قانون بالا تبعیت نمی کند یعنی:

 

 

نکته: hardly (تقریبا نه) قبل از فعل به کار می رود و به جمله مفهوم منفی می دهد. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I work hard. (= I work a lot)

I hardly work. (= I don’t work much)

 

نکته: معمولا با اضافه کردن عبارت “in a way/ manner” به آخر صفاتی که آخر آنها (ly) است، می توان قید   حالت ساخت.

مثال:

قید حالت                         صفت

                                               friendly           in a friendly way/manner                             

                          lovely              in a lovely way/manner                                               

 

محل قید حالت در جمله

قید زمان + قید مکان+ قید حالت +مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فاعل

 

مثال)

قید حالت

 

 

            .We usually study English carefully in the library in the evening

 

نکته: گاهی می توان بین فعل و قیدحالت، مفعول نیز به کار برد.

  Do you always study your books carefully?

 

طریقه سوالی کردن

کلمه پرسشی که از قید حالت سوال می نماید “How” (چطور) است.

مثال)

              A: How does she work?

        B: She works hard.

 

نکته: هنگام تبدیل چهار صفت heavy/angry/busy/easy به قید حالت (y) به (i) تبدیل می شود.

easy → easily                    heavy → heavily                 busy → busily           angry→ angrily

 

نکته: اگر آخر یک صفت (le) باشد هنگام تبدیل به قید حالت به (ly) تبدیل می شود.

مثال)

simple→ simply                        terrible→ terribly                                      

 

نکته: در صورتیکه در جمله بیش از دو قید مکان یا دو قید زمان داشته باشیم، آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می‌نویسیم. مثال:

قید حالت

 

 

My brother works in a factory in Korea.

                                                                                                                                                         قید مکان          قید مکان

برادرم در یک کارخانه در کره کار می‌کند.

 

She went to work at seven this morning.

                                                                                                                                                     قید زمان          قید زمان

او امروز صبح ساعت 7 سر کار رفت.

 

 

مطلب مکمل این بخش یعنی تفاوت Hard و Hardly در زبان انگلیسی  را حتما بخوانید!

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک دیدگاه برای “قید حالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.