مصدر

بيان قصد و مقصود    

تعريف: بيان مقصود يعنی اينکه بگوئيم “فاعل کاری را انجام می‏دهد، تا در آينده به مقصودش برسد.”

 

مثال: او روزی ده ساعت درس می‏خواند تا (در آينده) به دانشگاه راه پيدا کند.

 

 ساختار: برای بيان مقصود و منظور در انگليسی از دو روش استفاده می‏کنیم:

الف) استفاده از ( جمله + so that )                                       ب) استفاده از مصدر

 

الف) استفاده از ( جمله +  so that) :

so that به معنی (تا – به اين منظور که) برای بیان هدف و منظور بکار می‏رود و بعد از آن یک جمله می‏آید. ساختار ( جمله + so that ) را میتوان به ابتدای جمله هم منتقل کرد. مثال:

She stuck her fingers in her ears so that she couldn’t hear the noise.

 

Put the keys on the table so that I remember to take them.

 

  • چهار نکته مهم در رابطه با حرف ربط “so that”:

1در اکثر اوقات در جمله بعد از so that از افعال وجهی can/ will/ may استفاده می‏شود. اگر فعلِ جمله قبل ازso that حال باشد معمولاً بعد از so that یکی از افعال ناقصwill/ can/ may و چنانچه گذشته باشد would/ could/ might بکار می‏رود. مثال:

 

مصدر

 

He goes to the club so that he will become strong.

 

I went to the library so that I could get a book.

 

  • برای تأکيد بيشتر، می‏توان so that و جمله پيرو را قبل از جمله پايه ذکر کنيم.

So that he could see the TV better, he put on his glasses.

 

  • می‏توان بجای so that از so در همان معنی استفاده کرد.

Leave home early so you won’t miss the school bus.

  • گاهی بعد از so that ممکن است فعل وجهی وجود نداشته باشد.

 

مصدر

 

 

Put the letters on my desk so that I take a look at them.

 

حرف ربط مقصود so that (تا، که، تا اینکه) از نظر معنی با حرف ربط زمان till/ until فرق دارد.

در انگلیسی رسمی بجایso that   میتوان از in order that استفاده کرد.

 

ب) استفاده از مصدر

برای بيان مقصود در جملات ساده (تک جمله) کافی است فعل مورد نظر را به شکل مصدر ذکر کنيم. در اين حالت to مصدری به شکل “برای” ترجمه می‏شود.

 

He left early to arrive on time. (= To arrive on time, he left early.)

او زود حرکت کرد تا به موقع برسد.

 

She stood on the chair to reach the light.        .او روی صندلی ایستاد تا دستش به چراغ برسد

 

نکته 1: با توجه به مثالهای فوق، مصدر مقصود را میتوان در ابتدا یا در وسط جمله بکار برد.

 

نکته 2: در حالت رسمی‏تر می‏توان بجای to از in order to یا  so as to استفاده کرد.

 

She works overtime so as to/ in order to earn extra money.

 

We traveled to Germany in order to/so as to take part in an important meeting.

نکته 3: برای منفی کردن مصدرِ مقصود نمی توان از( فعل ساده + not to ) استفاده کرد بلکه بايد از عبارت so as not to/ in order not to استفاده کرد. ( فعل ساده + not to ) تنها بعد از برخی افعال (افعالی که بعدشان مصدر بکار می‏رود) می‏آید. مثال:

In order not to wake the baby up, I went out silently.

 

 

مصدر

 

 

She is studying hard so as not to fail the test.

 

He asked me not to.         .او از من خواست که نروم

نکته 4: همانگونه که در مثالهای فوق می بینید برای منفی کردنِ مصدر، not را قبل از to قرار می‏دهيم.

 

  • مصدر مجهول به صورت زير ساخته می‏شود:

  to be +P.P

  in order to be + P.P

  so as to be + P.P

 

I went there in order to be introduced to the manager.

 

  • طرز تشخيص و کاربرد to = in order to = so as to و so = so that  در تست:

 

اگر بعد از جای خالی، فعل داشتيد از  to = in order to = so as to استفاده می‏کنيد.

I avoid sugar …………….. lose weight.

                                      V.

اما اگر بعد از جای خالی، فاعل داشتيد از so = so that استفاده می‏کنيد.

We left the door open …………. we could hear what they were saying.

                                                s.

 

تعریف مصدر: به طور کلی مصدر، بیانگر هدف و منظور است. برای تشخیص مصدر، جمله را تا جای خالی معنی می‌کنیم، چنانچه سؤالاتی مانند “چرا؟” “که چی؟” یا “برای چی؟” مطرح شد جمله را با مصدر کامل می‌کنیم.

 

ساختار مصدر: 

to + فعل ساده

to study

کاربردهای مصدر:

 

1- بعد از صفت در ساختار ویژه:

ساختار ويژه با It

اگر بخواهیم بعد از فعل از یک صفت  استفاده کنیم، آن فعل را به صورت مصدر و بر اساس ساختار زیر استفاده  می‌کنيم:

It +  to be اسم/صفت   +  فعل + (for + مصدر  + (مفعول  (to+فعل ساده) + …

It was time for her to go to school.                  .وقت آن بود که به مدرسه برود

 

مصدر

 

It’s fun (for children) to watch animals in a zoo.

    مصدر                       اسم

         تماشا کردن حيوانات در يک باغ وحش (برای بچه ها) تفريح است.

 

It’s easy (for me) to learn English.                .يادگيری انگليسی برای من آسان است

                                                                                                                                                                                      مصدر

2- برای بيان هدف و منظور.

مثال:

     آنها فردا برای ملاقات ما می‏آيند.         .Tomorrow, they are coming to visit us

 

3- بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله.

مثال:

                             نمی‏دانيم کِی شروع کنيم.                        .We don’t know when to start

 

4– بعد از برخی افعال – مهمترين اين افعال عبارتند از:

 

You’re not allowed to smoke here.

نکات مهم:

1- برای منفی کردنِ مصدر، باید قبل ازto مصدری از not استفاده کنید. مثال:

        He asked us not to tell anyone what had happened.

 

2- بعد از like  هم مصدر و هم اسم مصدر به کار می رود. اما اگر like به مفهوم “خواستن، توقع داشتن” بکار رود، باید بعد از آن حتماً از مصدر استفاده کرد. مثال:

 

My mother likes cooking /to cook.                .مادرم آشپزی را دوست دارد

She likes me to cook my own food.            .او توقع دارد که من خودم غذایم را درست کنم

 

3- بعد ازhelp فعل ميتواند ساده يا با اسم مصدر بيايد.

 

4- بعد ازbegin/start/hate   فعل هم با مصدر می‏آيد و هم با اسم مصدر.

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.