بندهای اسمی

تعريف: بند اسمی بندی است که در جمله نقش اسمی دارد و ساختار آن همیشه خبری است یعنی فعل کمکی ندارد.

بيشتر کلمات پرسشی با دو حرف  Wh- شروع مي‌شوند و يکی از اجزای جمله را مورد سؤال قرار مي‌دهند. اين کلمات عبارتند از:

 who – whom – where – when – what – why – how – whose – which – how many – how much

به مثالهای زیر دقت کنید:

 

1. Where do they live?                  .آنها کجا زندگی می کنند

     فعل کمکی

2. What did she say?                      او چه گفت؟

       فعل کمکی

3. Why can’t he sleep?                چرا او نمی تواند بخوابد؟

       فعل کمکی

 

همانگونه که در این مثالها می بینید،این جملات حالت سؤالی دارند یعنی بعد از کلمات پرسشی  ابتدا از فعل کمکی و سپس از فاعل استفاده شده است.

 

حال اگر بخواهیم همین کلمات پرسشی را در وسط جمله بکار ببریم، ساختار جمله بعد از آن بصورت یک جمله خبری است، یعنی اینکه بعد از کلمه پرسشی ابتدا فاعل و سپس  فعل کمکی را می آوریم. مثال:

 

We know where they live.                                     .ما مي‌دانيم که آنها کجا زندگی مي‌کنند

                                                                                                                                                                                         بند اسمی

I remember what she said.                                       .آنچه را که او گفت بخاطر می آورم

                                                                                                                                                                                           بند اسمی

 

پزشکان متعجبند چرا او نمی تواند بخوابد.                .The doctors wonder why he can’t sleep

                                        بند اسمی

 

I don’t know what did you study.   (غلط)

I don’t know what you studied.      (صحيح)

 

 

 

 

 

 

grammar

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *