آمورشهای یک دقیقه ای

فصل سوم

ویدئو شماره 10

Can I have a bite?               میتونم یه ذره بخورم

Be my guest= go ahead/sure            بفرمایید

I’m not crazy about          خیلی دوست ندارم

  Whatever floats your boat            هرجور میلته

ویدئو شماره 9

For once            برای  یکبار

                                                          Dose ‘t  lift a finger

          دست به هیچ کاری نمیزنه/هیچ کاری نمیکنه

              I lost my cool       خیلی عصبانی شدم

             I don’t blame you         بهت حق میدم

ویدئو شماره 8

Hit the road =  start  travelling   ادامه دادن به سفر

       What are you up to= what are you?   چه برنامه ای داری

I’m game= I’m down                               پایه ام

At the crack of dawn=very early in the morning

           سپیده دم/اول صبح

Ready to roll=ready to start      آماده حرکت بودن

ویدئو شماره 7

I can’t believe = I’m extremely surprised           باورم نمیشه

 

      My car died = my car stopped functioning           اتومبیلم خراب شد

 

Tricks of the trade=special skills or knowledge of a profession

فوت و فن کوزه گری

ویدئو شماره 6

       I can’t make up my mind = I can’t decided

            نمیتوانم تصمیم بگیرم

Major in = study primarily at university

                 تحصل در یک رشته در دانشگاه

                                               Over think = think too much

                                زیاد فکرکردن درباره یه موضوع

  Go with your gut =follow your intuition

  به ندای درونت گوش کن /ببین دلت چی میگه