آمورشهای یک دقیقه ای

آمورشهای یک دقیقه ای

فصل چهارم

ویدئو شماره 5

Comfy:                راحت

           Working out:            ورزش کردن

         I pick them up:          خریدمش

      Scissors:                     قیچی

     Trousers=pants:          شلوار

Tweezers:             موچین

Bucks:                     پول

                That’s a steal:         خیلی مفته/ارزونه

ویدئو شماره 4

Oh , my gosh:              وای خدای من

   It slipped my mind:            یادم رفته بود

RSVP:

        پاسخ قطعی مثبت یا منفی دادن به یک دعوت

Able to make it:

      … امکان آمدن یا شرکت کردن در مهمانی کلاس و

ویدئو شماره 3

I’ll keep an eye out:      حواسم بهت هست

I ‘m positive:          مطمئن ام

Bound to:             قطعاً

Turn up:        پیدا شدن

Sooner or later: دیر یا زود

ویدئو شماره 2

It was a breeze=it was extremely easy:      خیلی راحت بود

Winded=out of breath/panting:                   از نفس افتاده

I bet= I ‘m almost certain:                             شرط میبندم

Sore=when your muscles are painful :          کوفته / دردناک

ویدئو شماره 1

Where the heck:           کجاست پس

Leftover:                    باقیمانده غذا

Don’t play dump:              خودتو به اون راه نزن

Chill out, dude:                  آروم باش رفیق

I swear:                          قسم میخورم