آمورشهای یک دقیقه ای

آمورشهای یک دقیقه ای

فصل چهارم

ویدئو شماره 10

جملاتی برای بیان دوست داشتن

I adore you

I love you from the bottom of my heart

You mean so much to me

I’m in love with you

I ‘ve totally fallen for you

ویدئو شماره 9

We’d better                          بهتره که

Get a move on                     عجله کردن

 Rush over            ساعت شلوغی ترافیک

                  You never know          معلوم نیست /کسی چه میدونه

ویدئو شماره 8

I dare you                               اگه جراتش رو داری

Out of my league                       خیلی از من سرتره

Strike up a conversation         سر صحبت را باز کردن

  Hit it off                                   همدیگر را پسندیدن

ویدئو شماره 7

On the horizon        در آینده نزدیک / بزودی

Oops!                                              !اوه

 Grab                                     گرفتن / بردن

                  I could hardly                    بسختی تونستم /نمیتونستم

                 Keep a straight face                 جلو خنده خود را گرفتن

ویدئو شماره 6

Do you have a minute?     وقت داری صحبت کنیم

Now’s not a good time                الان وقت ندارم

I’ll drop by                                      سر میزنم

 →صفحه قبلی           صفحه بعدی ←