گرامر زبان انگلیسی به روایت دکتر زبان

حروف در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره

There is/There are

آموزش ساعت در انگلیسی

ضمایر فاعلی و افعال to be

کاربردهای متفاوت it

کاربرد حروف تعریف معین و نامعین

ضمایر مفعولی

ضمایر انعکاسی و تأکیدی

ضمایر ملکی

ضمایر موصولی

قید تکرار

قید حالت

افعال have/has

افعال کمکی ناقص

افعال کمکی ناقص برای اجبار

صفات ملکی

صفات در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی

مقایسه صفات (صفت مطلق/ صفت تفضیلی)

صفت عالی (برترین)

مصدر

اسم مصدر

جمله امری

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و اسامی غیرقابل شمارش

نقل قول جملات امری

سؤالات کوتاه انتهای جمله

بندهای اسمی

جملات معلوم و مجهول

جملات شرطی

زمان حال ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته ساده

گذشته ی استمراری

زمان آینده ساده، آینده قطعی با ساختار be going to

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

زمان ماضی بعید (گذشته کامل)

پیشوند و پسوندها به انگلیسی

?who یا whom

4 کاربرد فعل DO