زمان حال استمراری

هرگاه عملی همين الان در حال انجام باشد زمانش حال استمراری است. به عنوان مثال:

1- الان دارم می نويسم.          2- او در حال صحبت کردن است.

 

فاعل  + am/ is / are  + فعل ساده  + ing + …… + (now)

مثال: 

I am writing now.

He is speaking.

 

طريقه سوالی کردن،منفی کردن و پاسخ دادن 

برای سوالی کردن حال استمراری، افعال “to be” را به اول جمله منتقل می کنيم و برای منفی کردن بعد از افعال “to be” ، بايد “not” را بنويسيم.

مثال:

 A: Are you studying English now?

B: Yes, we are .We are studying English now.

No, we aren’t. We aren’t studying English now.

 نکته: کلمه “now” (حالا – اکنون) نشانه حال استمراری است.

 

طريقه تبديل حال ساده به زمان حال  استمراری: 

بجای علامتهای زمان حال ساده، علامتهای زمان حال استمراری را قرار می دهيم.

مثال:

زمان حال استمراری

He goes to school with his friends every day.

 He is going to school with his friends now.

مثال:

Ali and Reza play football every week.

Ali and Reza are playing football now.

 

نکته: در تبديل زمان حال ساده به زمان حال استمراری يا بالعکس، تغيير مهم تنها در بخش فعل جمله و قيد زمان جمله است.

 

 

 

با شرکت در آزمون های زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.