ضمایر موصولی

ضمایر موصولی: این ضمایر همگی به معنای  (که) می ‌باشند و جانشین اسم یا ضمیر می‌شوند و دو جمله را به هم متصل می‌کنند. این ضمایر آغازگر بندهای وصفی هستند یعنی بندی که اسم قبل از خود را توصیف می‌کند و عبارتند از:

(who – whom – which – that – whose – where)

 

1- ضمیر موصولی who: برای توصیف مرجع انسان به کار می‌رود و حالت فاعلی دارد. (یعنی whoدر بند وصفی فاعل است و بعد از آن فعل می‌آید.)

 نکته: به جای who می‌توان از that نیز استفاده کرد.

 

مرجع انسان + who/that + فعل

نکته مهم: بندهای وصفی بنا به انعطاف معنایی گاهی می‌توانند بیش از یک حالت به جمله بدهند.

ضمایر موصولی

 

The man teaches English. He has written many books.

The man who has written many books teaches English.               (حالت اول)

              بند وصفی                          مرجع

 

The man who teaches English has written many books.           (حالت دوم)

 

2- ضمیر موصولی whom: برای توصیف مرجع انسان به کار می‌رود و حالت مفعولی دارد.

 

نکته1: در مکالمه به جای whom از who نیز استفاده می‌شود.

نکته2: می‌توان ضمیر موصولی را در حالت مفعولی حذف نمود.

نکته3: به جای whom می‌توان از that نیز استفاده کرد.

 

مرجع انسان + whom/that + اسم یا ضمیر فاعلی

She is a painter. I met her in Greece.

She is the painter [who(m)] I met in Greece.

                               بند وصفی

ضمیر موصولی that با حرف اضافه به کار نمی‌رود و فقط باید از whom استفاده شود. مثال:

                   The man to ….. I called is my grandfather.

                   1) that                              2. whom                      3. which                 4. whose

 

3- ضمیر موصولی which: برای توصیف اشیاء و حیوانات به کار می‌رود و حالت فاعلی و مفعولی دارد.

 

نکته1: می‌توان which را در حالت مفعولی حذف نمود.

نکته2: به جای which می‌توان از that نیز استفاده کرد.

 

 فعل / (ضمیر یا اسم)   + which /that +  مرجع اشیاء و حیوانات

 

He bought the shirt. It is in his room.

The shirt which he bought is in his room.        (حالت اول)

                           بند وصفی

 

He bought the shirt which is in his room.   (حالت دوم)

                                       بند وصفی

 

The book which is on the table is John’s.        (حالت اول)

The book which is John’s is on the table.         (حالت دوم)

 Did you read the poem which Louise wrote?

                                          بند وصفی

 

ضمایر موصولی

 

Did you see the letter which came today?

 4- ضمیر موصولی that: از این ضمیر می‌توان به جای who – whom – which استفاده کرد.

 

5- ضمیر موصولی whose: برای توصیف مرجع مالک به کار می‌رود و حالت مِلکی دارد.

 

فعل / (اسم یا ضمیر)  + مِلک + whose + مالک

 

She has a brother whose name I can’t remember.

That is the boy. His father is a dentist.

That is the boy whose father is a dentist.

                                بند وصفی

I saw a man. His car was stolen.

I saw a man whose car was stolen.

                            بند وصفی

6- ضمیر موصولی where: برای توصیف مرجع مکان به کار می‌رود و حالت قیدی دارد.

 

نکته: می‌توان به جای where از ترکیب (which + حرف اضافه) استفاده کرد.

مرجع مکان + where+ ضمیر یا اسم

 

ضمایر موصولی

 

 

This is the street. I live in it.

This is the street where I live.                      .این خیابانی است که در آن زندگی می کنم

                            بند وصفی

This is the street (which/ that) I live in.

or

This is the street in which I live.

                        حرف اضافه

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 دیدگاه برای “ضمایر موصولی

  1. سلام در چه زمان هایی از موصولی استفاده میکنیم گذشته یا آینده یا فرقی نمیکنه

  2. سلام ببخشید من چون فعلا نمیرم کلاس گیج شدم حتما باید از این جمله واره ها استفاده کنیم اگه استفاده نکنیم چی میشه

  3. خیلی کامل وعالی بود.هیچ جا همچین کامل توضیح نداده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.