زمان حال ساده

هرگاه عملی بصورت عادت بيان شود، زمانش حال ساده است. مثلا من هر روز صبح ساعت 6 بيدار می شوم. (عادت)

 

طريقه ي ساخت

زمان حال ساده برای فاعلهای سوم شخص مفرد (He – She – Ali) با فرمول زير ساخته می شود.

 

Ali/ He/ She + فعل + s/es + ………. + every day.

رضا هر روز به مدرسه می رود.       .Reza goes to school every day

 

نکته: اگر فعلی به “y” ختم شود و پيش از “y” حرف بيصدا داشته باشيم در سوم شخص مفرد، y را به i تبديل می کنيم و (es) را کنارش قرار می دهيم.

      study = studies

 

اما،  اگر پيش از “y” حرف صدادار (e-i-o-u-a) باشد فقط (s) می افزائيم.

 

             play    =     plays

نکته: هرگاه آخر فعل (z- x- o- s- sh- ch) باشد در سوم شخص مفرد بجای (s) به آخر فعل (es) اضافه می کنيم.

 

مثال: 

                                                                                   teach  = teaches                 kiss = kisses

                                         wash = washes                  relax = relaxes

                                          go = goes                          buzz = buzzes

زمان حال ساده برای فاعلهای جمع  (I – You – We – They – Ali and I)  به صورت زير ساخته می شود:

 

فعل ساده + فاعل جمع  + …..+ every day

 

آنها هر روز سر کار می روند.        .They go to work every day

 

طريقه ي منفی کردن زمان حال ساده

اين زمان با دو فعل کمکی do not/ does not منفی می شود.

 

Does not در جملاتی که فاعلهای آن سوم شخص مفرد (she – he – Ali) باشد يعنی فعل اصلی جمله “s” يا “es” داشته باشد به کار می رود.

مثال:

                                                                                       .He speaks English in the classroom

.He doesn’t speak English in the classroom

          فعل ساده

 

نکته: همانگونه که در مثال بالا می بينيد بعد از does not فعل ساده به کار می رود. يعنی “s” يا “es” از فعل جمله حذف می شود.

 

Do not برای منفی کردن جملاتی که فاعلهای آن جمع باشد (Ali and Reza, they, we, you, I) استفاده می شود.

 

مثال:

                                                                                               .We study English on Monday

 We do not study English on Monday

 

نکته: don’t , doesn’t شکلهای مخفف هستند.

 

طريقه ي  سوالی کردن زمان حال ساده

اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد از فرمول زير استفاده می کنيم:

Does +فعل ساده + فاعل سوم شخص مفرد + ……?

مثال:

زمان حال ساده

 

                                            او با اتوبوس به مدرسه می رود.                 .He goes to school by bus

          آيا او با اتوبوس به مدرسه می رود؟            ?Does he go to school by bus

 

اگر فاعل جمله جمع باشد از فرمول زير استفاده می کنيم:

Do + فاعل جمع + فعل ساده + ……?

مثال:

 

زمان حال ساده

                                                          من در کتابخانه کار می کنم.                 .I work in the library

  آيا شما در کتابخانه کار می کنيد؟                       ?Do you work in the library

 

طريقه ي پاسخ دادن

اگر بخواهيم با “Yes” جواب کوتاه و بلند بدهيم افعال کمکی do وdoes فقط در پاسخ کوتاه به کار می روند، اما اگر بخواهيم با “No” پاسخ کوتاه و بلند بدهيم don’t  يا doesn’t هم در پاسخ کوتاه و هم در پاسخ بلند به کار می رود. به نمودارهای زير توجه کنيد.

 

Yes, + فاعل + do/does.

No, + فاعل + don’t/doesn’t

مثال: 

زمان حال ساده

Does your mother clean the room?

                                                                           ( جواب کوتاه)    .Yes, She does

                                                                     (جواب بلند) .She cleans the room

 

مثال:

Do Ali and Reza teach English?

                                                                             (جواب کوتاه)    .No, they don’t

                                                               (جواب بلند)   .They don’t teach English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در آزمون های زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

  1. خيلي خوب بود. ممكنه در مورد همه زمانها همين جوري توضيح بدين؟ من گرامرم خيلي ضعيفه

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --