کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی کلماتی هستند که برای پرسش در مورد شخص، مکان، زمان، تعداد و يا مالک يک چيز به کار می روند.

مهمترين کلمات پرسشی عبارتند از:

 

What (چه چيزی؟/ چه کاره؟)                               How many (چند تا؟)

Where     (کجا؟)                                              Whose (مال چه کسی؟)

When (چه موقع؟)                                             Who (چه کسی؟)

How ( چگونه؟)                                                 What color (چه رنگی؟)

What time (چه ساعتی؟)

طريقه ی کاربرد کلمات پرسشی 

هر کدام از کلمات پرسشی را نسبت به موقعيت و منظور خاصی در جمله به کار می بريم. به طور کلی کلمات پرسشی را بر اساس چهار فرمول زير به کار می بريم:

ساختار 1:

                                    What                                                                                                             

Where + فعل ساده + فاعل + فعل کمکی + ……?

                                       When                                                                                                            

                                       How                                                                                                             

مثال:

A: Where do you go every day?

 B: We go to this park every day.

توجه: “how” (چگونه، چطور؟) جايگزين (وسيله نقليه + by) می شود.

 

ساختار 2:

How many + جمله به حالت سوالی + اسم جمع +  ?

مثال:

 A: How many apples do you have?

B: We have five apples.

 

نکته: اگر جمله ايی با عبارت “There is” شروع شود و بخواهيم با “How many” آنرا سوالی کنيم آنگاه خواهيم داشت:

 

مثال:

A: How many cars are there in the street?

B: There is one car in the street.

 

نکته مهم: در اينجا به خاطر وجود اسم جمع (cars) بايد is را به are تبديل کرد.

 

ساختار 3:

Whose + (جمله به حالت سوالی + اسم ملک (جمع/مفرد +  ?

مثال:

A: Whose book is this?

B: This is Arash’s book.

ساختار 4:

Who + فعل سوم شخص مفرد + …..?

مثال:

 A: Who studies English every day?

 

B: Ali studies English every day.

 

نکته مهم: وقتی که “Who” از فاعل سوال می کند در جمله از فعل کمکی Do/Does استفاده نمی شود.

مثال)

 Who does speak English?

Who speaks English?

 

توجه: به طور کلی اگر بعد از “who” فعل اصلی به کار برود، بايد آن فعل را به صورت سوم شخص مفرد نوشت.

 

مثال:

  Who plays?                                                                           

 

اما اگر بعد از “who” فعل “to be” داشته باشيم می توانيم فعل را هم به صورت مفرد و هم بصورت جمع به کار ببريم.

 

مثال:

Who is he?

Who are you?

با شرکت در آزمون زیر، میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. سلام من کلاس هشتم تیزهوشان هستم و برای امتحان ترم یک باید چه چیزهایی رو بخونم؟

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --