ضمایر فاعلی و افعال to be

با قرار دادن يک اسم در الگوی   . … It is a  (اين يک ….. است.) يک جمله ساده می سازيم. البته این ساختار فقط برای اشاره به اسم غیر انسان و مفرد به کار می رود نه جمع.

  It is a ball.           .اين يک توپ است

         It is an umbrella.          .این یک چتر است

الف) ضمایر فاعلی

ب) افعال “to be”

به سه کلمه (am,is,are) افعال to be گفته می شود. به نحوه کاربرد ضماير فاعلی همراه با افعال to be توجه کنيد:

I am               هستم                         We are      هستیم

You are           هستی                        You are     هستید

He is

She is             هست                          They are      هستند

It is

ج) روش مخفف‌سازی

د) طریقه‌ی ساخت سوال با (am- is – are)

 

Am / Is / Are + فاعل + …. ?

 You are a teacher.          .تو يک معلم هستی

                           آيا تو يک معلم هستی؟      ?Are you a teacher

طریقه‌ی پاسخ مثبت دادن

1- پاسخ مثبت کوتاه :

Yes, + (فاعل (بصورت ضمير + am,is,are.

آيا علی يک دانش آموز است؟            ? Is Ali a student

بله، او هست.                           .Yes, he is

 

2- پاسخ مثبت کامل (بلند):

Yes, + (فاعل (ضمير + am,is,are + بقيه جمله

آيا آنها معلم هستند؟           ?Are they teachers

            بله آنها معلم هستند.        Yes, they are teachers

 

طریقه‌ی جمع بستن

1- جمع بستن جمله    

 

 

2- جمع بستن اسامی

هنگام جمع بستن اسامی اگر آخر اسم يکی از حروف (s –sh- ch- x) باشد به آخر آن اسم (es) اضافه می‌کنيم. در غير اينصورت فقط (s)  اضافه می کنيم.

 

 

 

a bus  (يک اتوبوس)                        buses   (اتوبوسها)

a basket (يک سبد)                         baskets     (سبدها)

طریقه ی منفی کردن جمله:

برای منفی کردن جملاتی که در آنها (are – is – am) به کار رفته، کافی است کلمه not را بعد از اين افعال قرار ‌دهيم.

           علی و رضا دانش آموز هستند.                .Ali and Reza are students

  علی و رضا دانش آموز نيستند.          .Ali and Reza are not students

 

طریقه‌ی پاسخ دادن کوتاه و منفی:

پاسخ کوتاه و منفی حتما بايستی به صورت مخفف باشد.

                                       آيا محمود يک معلم است؟                         ?A: Is Mahmoud a teacher

                               نه، نيست.          .No, he’s not  يا    .B: No, he isn’t

 

  

 آيا تو يک پرستار هستی؟                   ?A: Are you a nurse

                                              نه من نيستم.                                 .B: No, I’m not

نكته: در انگليسی، I amn’t نداريم.

 

طریقه‌ی سوالی کردن با کلمه پرسشی “What”:

كلمه پرسشی “”What به دو معنا می باشد: 1- چه چيز؟    2- چه کاره؟

 

What + am/is + حذف جواب + فاعل  ?

                                 اين يک درب است.                        .It is a door

                                 اين چيه؟                            ?What is it

 

I am a doctor.            .من يک پزشک هستم         

What are you?           شما چه کاره هستيد؟

با شرکت در آزمون آنلاین میزان یادگیری خود را از این درس بسنجید!

 

 

 

 

 

 

5 دیدگاه برای “ضمایر فاعلی و افعال to be

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.