زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده (افعال با قاعده):

تعريف: زمان گذشته ساده برای بيان اعمالی به کار می رود که در گذشته انجام شده و پايان يافته است. مثلا: ديروز علی را در خيابان ديدم.

 

ساختار:

 

 

I / You / He / she / it / We/ You/ They  + فرم ساده فعل + d/ed + قيد زمان گذشته +  last week/ two years ago/ yesterday/ ago

 

مثال1)

 

زمان گذشته ساده

 

او ساعت 8 به مدرسه رسيد.      .He arrived at school at 8

 

مثال 2)

ما ديروز فوتبال بازی کرديم.     We played football yesterday

 

نکته: فعلهايی که به –e ختم می شوند مثل “live” يا “arrive” وقتی به گذشته تبديل می شوند آخر آنها فقط –d می گيرند و بقيه فعلها –ed می گيرند.

arrive + d = arrived 

 

طريقه منفی کردن

برای منفی کردن زمان گذشته ساده کلمه did not/didn’t را قبل از فعل می آوريم.

did not/didn’t + فعل ساده

She didn’t wash the car.

فعل ساده   

 

طريقه سوالی کردن

برای سوالی کردن گذشته ساده “Did” را اول جمله قرار می دهيم.

زمان گذشته ساده

 

Did Ali cook the cake?

Yes, he did. He cooked the cake.

No, he didn’t. He didn’t cook the cake.

 

 

 

 

 

زمان گذشته ساده (افعال بی قاعده)

بطور کلی ساختن گذشته ساده به شکل زير می باشد:

…………… + زمان گذشته فعل/ قسمت دوم فعل + فاعل

                             

افعالی که در زمان گذشته ساده به کار می روند، دو دسته می باشند:

الف) افعال با قاعده:

فرم ساده فعل + d/ed

play + ed = played

  d = arrived + (رسيدن)arrive

ب) افعال بي قاعده:

افعالی هستند که زمان گذشته آنها از قاعده خاصی پيروی نمی کند. (اين افعال را بايد حفظ کرد.)

 do انجام دادن  —————–>    did

begin شروع شدن  —————->  began

مثال:

   او تکاليفش را ديشب انجام داد.                 .He did his homework last night

 

نکته: طرز سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن به زمان گذشته ساده به همان روشی است که در بالا بيان گرديد. تنها تفاوت افعال با قاعده و افعال بی قاعده تغيير در فعل جمله است. به مثال زير دقت کنيد:

 

Did you see Ali in the street yesterday?

Yes, I did. I saw him in the street yesterday.

No, I didn’t. I didn’t see him in the street yesterday.

 

 

 

 

 

گذشته افعال “to be”

گذشته افعال “to be” عبارتست از was و were يعنی:

 

I

He     was at home.

She

It

 

 

You

We       were at home.

They

Ali and Reza

نشانه های گذشته ساده

نشانه هاي گذشته ساده عبارتند از:

1) yesterday    دیروز

2) this morning   امروز صبح

3) last + زمان = last week      هفته گذشته

4) زمان + ago = two days ago    دو روز قبل

 

طريقه سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن

برای سوالی کردن “was”  و “were” را به اول جمله منتقل می کنيم.

مثال 1)

Was Rashid at school yesterday?

Yes, he was. He was at school yesterday.

No, he wasn’t. He wasn’t at school yesterday.

 

مثال 2)

Were you at home this morning?

Yes, I was. I was at home this morning.

No, I wasn’t. I wasn’t at home this morning.

طريقه تبديل جمله از زمان حال به گذشته

همانگونه که در جدول بالا می بينيد کافی است بجای (is – am) از “was” و بجای (are) از “were” استفاده کنيم.

مثال 1)

He is at school today.

He was at school yesterday.

 

مثال 2)

What grade are you in this year? 

What grade were you in last year?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست افعال بی قاعده                                

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --