کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در این مقاله به معرفی کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) در انگلیسی می پردازیم. در بخش گرامر به روایت دکتر زبان مبحث زمان گذشته ساده گفتیم که افعال در گذشته به دو شکل با قاعده و بی قاعده هستند.

افعال بی قاعده افعالی هستند که زمان گذشته آنها از قاعده خاصی پیروی نمی کند. (این افعال را باید حفظ کرد.)

 do انجام دادن  —————–>    did

begin شروع شدن  —————->  began

مثال:

   او تکالیفش را دیشب انجام داد.                 .He did his homework last night

 

نکته: طرز سوالی کردن، منفی کردن و پاسخ دادن به زمان گذشته ساده به همان روشی است که در بالا بیان گردید. تنها تفاوت افعال با قاعده و افعال بی قاعده تغییر در فعل جمله است. به مثال زیر دقت کنید:

 

Did you see Ali in the street yesterday?

Yes, I did. I saw him in the street yesterday.

No, I didn’t. I didn’t see him in the street yesterday.

 

به منظور راحتی شما زبان آموزان عزیز سعی کرده ایم در جدول زیر کاملترین لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) را همراه با تلفظ و ترجمه ارائه کنیم. در جدول همانطور که ملاحظه می کنید بعضی از فعل ها هم بصورت بی قاعده (تغییر شکل) و هم بصورت افعال با قاعده (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

معنی Past Participle Simple Past Infinitive
A
بلند شدن، برخاستن arisen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

arose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 arise

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیدار شدن، بیدار کردن awakened / awoken

awakened / awoke

awake

B
بازگشتن، پس لغزیدن backslidden / backslid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

backslid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

backslide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بودن، شدن been

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

was, were

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

be

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردن، تاب آوردن born / borne

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ضربه زدن، شکست دادن beaten / beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شدن become

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

became

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

become

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شروع کردن، آغاز کردن begun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

began

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

begin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خم شدن، تعظیم کردن bent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

احاطه کردن، به ستوه آوردن beset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

beset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شرط بستن، شرطبندی کردن bet / betted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bet / betted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خداحافظی کردن bidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bid / bade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bid (farewell)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیشنهاد کردن، تعیین قیمت کردن bid

bid

bid (offer amount)

بهم پیوستن، چسباندن bound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گاز گرفتن، نیش زدن bitten

bit

bite

خونریزی داشتن، خونریزی کردن bled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bleed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دمیدن، وزیدن blown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

blew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

blow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شکستن، از هم باز کردن broken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

break

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرورش دادن، تربیت کردن bred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

breed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

موجب شدن، به بار آوردن
brought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

brought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منتشر کردن، پخش کردن broadcast / broadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broadcast / broadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

broadcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اخم و تخم کردن، تشر زدن browbeaten / browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

browbeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساختن، ایجاد کردن built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

build

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اتش زدن، سوختن burned / burnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burned / burnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ترکیدن، منفجر شدن burst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

burst

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ورشکست شدن، بیچاره کردن busted / bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

busted / bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خریدن، خریداری کردن bought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

bought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

buy

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

C
نور تاباندن، سایه انداختن cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گرفتن، جلب کردن
caught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

caught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

catch

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انتخاب کردن، برگزیدن chosen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

chose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

choose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چسبیدن، وفادار بودن clung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به تن کردن، پوشیدن clothed / clad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clothed / clad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

clothe

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رسیدن، آمدن come

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

came

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

come

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قیمت داشتن، ارزیدن cost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چهار دست و پا رفتن، سینه خیز رفتن crept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

creep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیوند زدن crossbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crossbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

crossbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بریدن، قطع کردن
cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

cut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

D
خیال پردازی کردن daydreamed / daydreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

daydreamed / daydreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

daydream

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

معامله کردن، سر و کار داشتن dealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

deal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حفر کردن dug

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dug

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dig

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رد کردن، تکذیب کردن disproved / disproven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

disproved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

disprove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شیرجه رفتن، با سر پریدن dived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dove / dived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dive 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غواصی کردن dived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dived / dove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dive 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انجام دادن، عمل کردن done

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

did

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

do

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کشیدن، رسم کردن drawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

draw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خواب دیدن dreamed / dreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dreamed / dreamt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dream

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نوشیدن، آشامیدن drunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راندن، سوق دادن
driven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

drive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساکن شدن، اقامت گزیدن dwelt / dwelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dwelt / dwelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

dwell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

E
خوردن eaten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ate

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

eat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

F
سقوط کردن، تنزل کردن fallen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fall

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غذا دادن، تغذیه کردن fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

احساس کردن felt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

felt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

feel

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

مبارزه کردن، جنگیدن fought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیدا کردن، کشف کردن found

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

found

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

find

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

متناسب کردن fitted / fit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fitted / fit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit (tailor, change size)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اندازه بودن fit / fitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit / fitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fit (be right size)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرار کردن، گریختن fled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انداختن، پرت کردن flung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرواز کردن flown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

flew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

fly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ممنوع کردن، اجازه ندادن forbidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forbade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش بینی کردن forecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جلوتر بودن، مقدم بودن foregone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forewent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forego (also forgo)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش بینی کردن، از پیش دانستن foreseen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foresaw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foresee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش گویی کردن foretold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foretold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

foretell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراموش کردن forgotten / forgot 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forget

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بخشیدن، عفو کردن forgiven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forgive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، دست کشیدن forsaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forsook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

forsake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منجمد شدن، یخ زدن frozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

froze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

freeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

سرما زده کردن frostbitten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

frostbit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

frostbite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

G
رسیدن، گرفتن، به دست آوردن gotten / got

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

got

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

get

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تقدیم کردن، دادن given

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

gave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

give

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رفتن، عازم شدن gone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

went

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

go

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آسیاب کردن، ساییدن ground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رشد کردن، بزرگ شدن grown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

grow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

H
با دست خوراک دادن به، دستخور کردن hand-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hand-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hand-feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با دست نوشتن handwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

handwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

handwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آویزان کردن hung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به دار آویختن hanged

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hanged

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

داشتن، دارا بودن had

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

had

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

have

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شنیدن، گوش کردن heard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

heard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قطع کردن، بریدن hewn / hewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پنهان شدن، مخفی کردن hidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اصابت کردن، خوردن hit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نگه داشتن held

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

held

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آسیب رساندن، صدمه زدن hurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

hurt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

I
تولید کردن، بوجود اوردن inbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

منبت کاری کردن، خاتم کاری کردن inlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

inlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درون داد کردن، ورودی دادن input / inputted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

input / inputted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

input

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اصلاح نژاد کردن interbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با هم آمیختن، در هم تنیدن interwoven / interweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwove / interweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در هم آمیختن interwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

interwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

J 
سرهم بندی کردن، بنا سازی کردن jerry-built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

jerry-built

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

jerry-build

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نگه داشتن، حفظ کردن kept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

kept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

keep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زانو زدن knelt / kneeled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knelt / kneeled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

kneel

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهم پیوستن، بافتن knitted / knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knitted / knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دانستن، خبر داشتن known

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

knew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

know

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

L
تخم گذاشتن، قرار دادن laid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

laid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راهنمایی کردن، هدایت کردن led

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

led

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تکیه کردن، خم شدن leaned / leant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leaned / leant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lean

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جهیدن، پریدن leaped / leapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leaped / leapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leap

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آموختن، یاد گرفتن learned / learnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

learned / learnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

learn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، ترک کردن left

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

left

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

leave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قرض دادن، وام دادن lent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اجازه دادن let

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

let

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

let

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دراز کشیدن lain

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دروغ گفتن lied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lie 

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

روشن کردن lit / lighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lit / lighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

light

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لب خوانی کردن lip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lip-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از دست دادن، باختن lost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lost

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

lose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

M
ساختن، درست کردن made

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

made

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

make

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قصد داشتن، معنی و مفهوم خاصی داشتن meant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

meant

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mean

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

مواجه شدن، ملاقات کردن met

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

met

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

meet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در نقش نامناسب گذاشتن miscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miscast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بد راهی دادن misdealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdeal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلط انجام دادن misdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه شنیدن misheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mishear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گم کردن، جا گذاشتن mislaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گمراه کردن، به اشتباه انداختن misled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه یاد گرفتن mislearned / mislearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislearned / mislearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mislearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه خواندن، بد تعبیر کردن misread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه تنطیم کردن misset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلط حرف زدن، اشتباه گفتن misspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه املایی کردن misspelled / misspelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspelled / misspelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ناروا خرج کردن، هدر دادن misspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه کردن mistaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه درس دادن mistaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mistaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misteach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه فهمیدن، سو تعبیر کردن misunderstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misunderstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

misunderstand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اشتباه نوشتن miswritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miswrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

miswrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چمن زدن mowed / mown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

mow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

N

معمولاً حرف “N”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.

O
خنثی کردن، جبران کردن offset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

offset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

offset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

روی دست کسی بلند شدن، پیشنهاد بالاتر دادن outbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جفت گیری کردن outbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر کار کردن، جلو زدن outdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیرون کشیدن outdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد نوشیدن outdrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر راندن، سریعتر راندن outdriven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outdrive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر جنگیدن، پیروز شدن outfought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در پرواز پیش ‌افتادن outflown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outflew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outfly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تندتر رشد کردن outgrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outgrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outgrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بالاتر یا بیشتر پریدن outleaped / outleapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outleaped / outleapt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outleap

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد دروغ گفتن outlied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outlied

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outlie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs) 

در سواری پیش افتادن outridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outrode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

در دویدن جلو افتادن outrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر یا بهتر فروختن outsold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر درخشیدن‌ outshined / outshone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshined / outshone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshine

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر تیراندازی کردن outshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outshoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر آواز خواندن outsung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از دیگران نشستن outsat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از دیگران خوابیدن outslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر از دیگران بوییدن outsmelled / outsmelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsmelled / outsmelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsmell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر حرف زدن، موثرتر گفتن outspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

سرعت بیشتری داشتن outsped

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outsped

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیشتر خرج کردن outspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بسیار قسم خوردن outsworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر یا سریعتر شنا کردن outswum

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswam

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outswim

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر اندیشیدن outthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر یا بیشتر پرتاب کردن outthrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outthrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بهتر نوشتن outwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

outwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیشنهاد بهتر یا زیادتر دادن overbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد زاد و ولد کردن overbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbred

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbreed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ساختمان سازی بیش از حد overbuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از نیاز خرید کردن، در خرید افراط کردن overbought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overbuy

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

غلبه کردن، پیروز شدن overcome

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overcame

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overcome

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

افراط کردن overdone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اضافه برداشت کردن پول overdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد نوشیدن overdrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overdrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرخوری کردن overeaten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overate

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overeat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از اندازه غذا دادن overfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overfeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از بالای چیزی آویزان بودن overhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از فاصله دور شنیدن، اتفاقی شنیدن overheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overhear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پوشاندن، زیاد بار کردن overlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overlaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اضافه پرداخت کردن overpaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overpaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overpay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

برتری جستن، پیشی گرفتن overridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overrode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

override

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراتر رفتن از حد مجاز overrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overrun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیر نظر داشتن، پاییدن overseen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversaw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversee

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فزون فروشی کردن oversold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوزندگی کردن، ترکیب دوزى کردن oversewn / oversewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فراتر رفتن، از حد خارج شدن overshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overshot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overshoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد معمول خوابیدن overslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overslept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

oversleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بیش از حد صحبت کردن overspoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspeak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ولخرجی کردن overspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جمعیت مازاد داشتن overspilled / overspilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspilled / overspilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overspill

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جلو زدن، چیره شدن overtaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overtook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overtake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیادی فکر کردن به چیزی overthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بالاتر پرتاب کردن overthrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overthrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیادی کوک کردن، زیاد پیچیدن overwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زیاد نوشتن overwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

overwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

P
شریک شدن، سهم گرفتن partaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

partook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

partake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرداخت کردن paid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

paid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

pay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درخواست کردن pleaded / pled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

pleaded / pled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

plead

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش ساختن prebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prebuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش انجام دادن predone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

predid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

predo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش درست کردن premade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

premade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

premake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش پرداختن prepaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prepaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prepay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیش فروش کردن presold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

presold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

presell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش تنظیم کردن preset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیش شستن و آبرفته کردن preshrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preshrank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

preshrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تصحیح کردن، غلط گیری کردن proofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proofread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ثابت کردن proven / proved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

proved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

prove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قرار دادن put

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

put

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

put

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

Q
به سرعت منجمد کردن quick-frozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quick-froze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quick-freeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دست کشیدن، تسلیم شدن quit / quitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quit / quitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

quit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

R
خواندن read (sounds like “red”)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

read (sounds like “red”)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره زنده کردن، دوباره برانگیختن reawaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reawoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reawake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پیشنهاد کردن rebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره صحافی کردن rebound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باز پخش کردن rebroadcast / rebroadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebroadcast / rebroadcasted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebroadcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازسازی کردن rebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebuilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rebuild

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نو طرح کردن recast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بریدن recut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

recut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره معامله کردن redealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redealt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redeal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره انجام دادن redone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره رسم کردن redrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

redraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره آماده کار کردن refit / refitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit / refitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit (replace parts)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره جور کردن refitted / refit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 

refitted / refit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

refit (retailor)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره سابیدن reground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reground

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره روییدن regrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

regrow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره آویختن rehung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره شنیدن reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره شنیدن reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reheard

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rehear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بافتن reknitted / reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reknitted / reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره چیدن relaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relay (for example tiles)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازگو کردن relayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relay (pass along)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازآموزی کردن relearned / relearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relearned / relearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره برافروختن relit / relighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relit / relighted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

relight

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نو ساختن remade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

remade

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

remake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازپرداخت کردن repaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

repaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

repay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازخوانی کردن reread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره دویدن rerun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rerun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره فروختن resold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره فرستادن resent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تنظیم مجدد reset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره دوختن resewn / resewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

resew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره گرفتن retaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره درس دادن retaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retaught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reteach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پاره کردن retorn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازگو کردن retold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازاندیشیدن rethought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rethought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rethink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره لگد کردن retread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازسازی کردن retrofitted / retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retrofitted / retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

retrofit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره بیدار کردن rewaken / rewaked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewoke / rewaked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره پوشیدن reworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بازآمیختن rewoven / reweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewove / reweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

reweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره وصلت کردن rewed / rewedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewed / rewedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره خیس کردن rewet / rewetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewet / rewetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره برنده شدن rewon

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewon

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره کوک کردن rewound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوباره نوشتن rewritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rewrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رها کردن، خلاص کردن rid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

راندن ridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زنگ زدن rung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

افزایش یافتن، بالا رفتن risen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rose

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

rise

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اجمالادرست کردن roughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

roughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

roughcast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دویدن run

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ran

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

run

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

 S  
ماسه ریزی کردن  sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sand-cast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اره کردن sawed / sawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sawed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

saw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گفتن said

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

said

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

say

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دیدن seen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

saw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

see

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جستجو کردن sought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

seek

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فروختن sold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرستادن sent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

send

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تنظیم کردن set

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

set

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

set

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دوختن sewn / sewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تکان دادن، لرزاندن shaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تراشیدن shaved / shaven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پشم چیدن sheared / shorn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sheared

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ریختن، انداختن shed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

درخشیدن shined / shone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shined / shone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shine

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گول زدن، فریب دادن shit / shat / shitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shit / shat / shitted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شلیک کردن shot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shoot

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نشان دادن shown / showed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

showed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

show

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوچک شدن، آب رفتن shrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shrank / shrunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shrink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بستن shut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

shut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فی البداهه خواندن یا اجراکردن sight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sight-read

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آواز خواندن sung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فرو بردن، غرق شدن sunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sank / sunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نشستن sat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کشتن slain / slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slew / slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slay (kill)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحت تاثیر قرار دادن slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slayed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slay (amuse)

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خوابیدن slept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sleep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لغزیدن، سر خوردن slid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن slung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دزدکی گام برداشتن slinked / slunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slinked / slunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بریدن slit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

slit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بو کردن، بو دادن smelled / smelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smelled / smelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ضربه زدن، کوباندن smitten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

smite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

یواشکی رفتن پاورچین رفتن sneaked / snuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sneaked / snuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sneak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تخم پاشیدن، کاشتن sown / sowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sowed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sow

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صحبت کردن spoken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoke

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

speak

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با سرعت رفتن sped / speeded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sped / speeded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

speed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

هجی کردن spelled / spelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spelled / spelt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صرف کردن، خرج کردن spent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ریختن پراکنده شدن spilled / spilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spilled / spilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spill

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چرخیدن spun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تف کردن spit / spat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spit / spat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شکافتن، از هم جدا کردن split

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

split

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

split

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از بین بردن، خراب کردن spoiled / spoilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoiled / spoilt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoil

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باقاشق غذا دادن spoon-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoon-fed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spoon-feed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گسترش یافتن spread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پریدن، جهش کردن sprung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sprang / sprung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

spring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ایستادن stood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

دزدیدن stolen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stole

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

steal

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

چسباندن، وصل کردن stuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stick

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نیش زدن، گزیدن stung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sting

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بوی گند دادن stunk

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stunk / stank

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stink

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پاشیدن، پراکندن strewn / strewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با گام‌های بلند راه رفتن stridden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strode

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

stride

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

اعتصاب کردن، ضربه زدن struck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

struck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strike

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بصف کردن، نخ کردن strung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

string

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوشش کردن striven / strived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strove / strived

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

strive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حق اجاره دادن sublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sublet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آفتاب سوخته شدن sunburned / sunburnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sunburned / sunburnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sunburn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قسم خوردن sworn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

عرق کردن sweat / sweated

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweat / sweated

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweat

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

جارو زدن swept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

sweep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باد کردن، ورم کردن swollen / swelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swelled

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

شنا کردن swum

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swam

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swim

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تاب خوردن swung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

swing

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

T
بردن، گرفتن taken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

took

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

take

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

یاد دادن، آموختن  taught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

taught

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

teach

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پاره کردن  torn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از تلویزیون بخش کردن telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

telecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گفتن told

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

told

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به طور آزمایشی راندن test-driven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-drove

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-drive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

به طور آزمایشی پرواز کردن test-flown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-flew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

test-fly

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فکر کردن thought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thought

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

think

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

رونق یافتن، رشد کردن thrived /thriven

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrived /throve

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrive

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن thrown

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

threw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

throw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن، هل دادن thrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

thrust

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پامال کردن، لگدکوب کردن trodden / trod

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

trod

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

tread

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نقش مشابه دادن typecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typecast

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

حروفچینی کردن typeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typeset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

با ماشین تحریر نوشتن typewritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typewrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

typewrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

U
باز کردن، شل کردن unbent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

باز کردن، گشودن unbound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unbind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

لخت شدن، لباس درآوردن unclothed / unclad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unclothed / unclad

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unclothe

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

قیمت کمتری پیشنهاد کردن underbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underbid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تخفیف دادن undercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undercut

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمتر از نیاز خوراک دادن underfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underfed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underfeed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردن undergone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undergo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

زمینه ساز چیزی بودن underlain

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underlay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underlie

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ارزان تر فروختن undersold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undersold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undersell

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمتر خرج کردن underspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underspent

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underspend

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فهمیدن، متوجه شدن understood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

understood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

understand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بر عهده گرفتن undertaken

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undertook

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undertake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تضمین کردن، ضامن شدن underwritten

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

underwrite

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

برگرداندن به حالت قبلی undone

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

undo

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

انجمادزدایی کردن unfrozen

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unfroze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unfreeze

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت آویزان خارج کردن unhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhang

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت مخفی خارج کردن unhidden

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unhide

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گشودن، باز کردن unknitted / unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unknitted / unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unknit

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از یاد بردن unlearned / unlearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unlearned / unlearnt

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unlearn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوک چیزی راشکافتن unsewn / unsewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsewed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پرتاب کردن، رها کردن unslung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unslung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unsling

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از حالت چرخش خارج کردن unspun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unspun

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unspin

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

آزاد کردن، از گیر درآوردن unstuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstuck

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstick

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از نخ درآوردن unstrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unstring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

از پیچیدگی دراوردن unwoven / unweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwove / unweaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unweave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کوک چیزی را باز کردن unwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

unwind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تایید کردن upheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

uphold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

ناراحت کردن، دلخور کردن upset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

upset

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

V
معمولاً حرف “V”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
W
از خواب بیدار کردن woken / waked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

woke / waked

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wake

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

کمین کردن waylaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

waylaid

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

waylay

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پوشیدن worn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wore

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wear

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بافتن woven / weaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wove / weaved

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

weave

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

وصلت کردن wed / wedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wed / wedded

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wed

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

گریستن، اشک ریختن wept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wept

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

weep

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

خیس کردن wet / wetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wet / wetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

بر انگیختن، تهییج کردن whetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

whetted

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

whet

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیروز شدن won

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

won

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

win

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

پیچاندن، کوک کردن wound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wound

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wind

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

صرف نظر کردن withdrawn

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withdrew

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withdraw

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

امتناع کردن، خودداری کردن withheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withheld

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withhold

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

تحمل کردن، مقاومت کردن withstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withstood

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

withstand

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

فشردن، چلاندن wrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wrung

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wring

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

نوشتن written

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

wrote

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

write

لیست افعال بی قاعده (Irregular Verbs)

X
معمولاً حرف “X”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
Y
معمولاً حرف “Y”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.
Z
معمولاً حرف “Z”هیچ فعل بی قاعده ای ندارد.