آمورشهای یک دقیقه ای

فصل پنجم

ویدئو شماره 5

A lot:          خیلی

   Allot:   اختصاص دادن

ویدئو شماره 4

All right:     بسیار خوب/بله /اشکالی نداره

(.اشتباه است alright کلمه)

ویدئو شماره 3

Affect:  تاثیر گذاشتن

Effect:          تاثیر/اثر

ویدئو شماره 2

Advice:       نصیحت

Advise: نصیحت کردن

ویدئو شماره 1

Accept:       قبول کردن

Except:     حرف اضافه یا حرف ربط) بجز)