آموزشهای یک دقیقه ای

فصل پنجم

ویدئو شماره 10

Apart:     قید) جدا)

            A part:   یک بخش از یک مجموعه

ویدئو شماره 9

Aloud:      قید) بلند)
Allowed:       (اجازه دادن (در فرم مجهول یا گذشته

ویدئو شماره 8

Anyone:      کسی

Any one:      هرکسی/هرفردی از یک مجموعه

ویدئو شماره 7

           All together:      (همه با هم /هماهنگ (صفت

Altogether:         (کلا /رویهمرفته (قید

ویدئو شماره 6

All ready:          کاملا آماده

Already:    پیش از این/ قبلاً