آموزشهای یک دقیقه ای

فصل ششم

ویدئو شماره 5

Compare:     مقایسه کردن /مقایسه

Compere:            اجرا کردن / مجری

ویدئو شماره 4

Beside:          کنار

Besides:      بعلاوه

ویدئو شماره 3

By myself:       خودم بتنهایی

On my own:    خودم بتنهایی

ویدئو شماره 2

Bored:         خسته

Boring: خسته کننده

ویدئو شماره 1

Borrow:      قرض گرفتن

Lend:           قرض دادن