آموزشهای یک دقیقه ای

فصل ششم

ویدئو شماره 10

Draught:   جریان هوا

Drought:   خشکسالی

ویدئو شماره 9

Downside:    عیب

Underside:      زیر

ویدئو شماره 8

Discreet:      با احتیاط/محتاط

Discrete:      مجزا /ناپیوسته

ویدئو شماره 7

Decent:        مناسب

Descent:    فرود آمدن

ویدئو شماره 6

Complement:      کامل کردن

Compliment:    تحسین کردن

 → صفحه قبلی       صفحه بعدی ←