آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای دکتر زبان – فصل دوم

ویدئو شماره 10

ویدئو شماره 9

Let one’s guard down             بی احتیاطی کردن

Slim chance                               احتمال ضعیف

Big deal                                        مساله مهم

ویدئو شماره 8

ویدئو شماره 7

Cut it out

                  بس دیگه

    Give sb the creeps = I’ve had it with sb or sth.

حال بهم خوردن از کسی یا چیزی

Know a thing or two

          درمورد موضوعی اطلاعات زیادی داشتن

ویدئو شماره 6