آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای

فصل دوم

ویدئو شماره 5

Shoot for the stars

                  اهداف بلند در سر پروراندن

Word of advice

                               نصیحت

Stomp on sb’s heart

            دل کسی را شکستن

ویدئو شماره 4

ویدئو شماره 3

Have a crash on some one =  Have a thing for sb.

       عاشق کسی شدن

    Be a thing

                     زوج عاشق بودن

Chances are

                     احتمالاً

ویدئو شماره 2

ویدئو شماره 1

→ صفحه قبل       صفحه بعد ←