آموزشهای یک دقیقه ای

فصل سیزدهم

ویدئو شماره 5

Be in someone’s shoes

جای کسی دیگه بودن / خود را در موقعیت فرد دیگری تصور کردن

ویدئو شماره 4

Look on the bright side

جنبه  مثبت چیزی رو دیدن/خوشبین بودن /نیمه پر لیوان را دیدن

ویدئو شماره 3

Like a kid in a candy store

ذوق زده شدن و خیلی خوشحال درمورد یک چیز

ویدئو شماره 2

Leave someone high and dry

دست و پای کسی را توی پوست گردو گداشتن

ویدئو شماره 1

Be packed like sardines

کیپ هم بودن

Like sardines in a pack

تنگ هم چسبیدن

→ صفحه قبلی        صفحه بعدی ←