آموزشهای یک دقیقه ای

فصل سیزدهم

ویدئو شماره 10

Give somebody the creeps

تن کسی را لرزاندن

ویدئو شماره 9

Heart to heart

رک و راست حرف زدن/بی پرده حرف زدن

ویدئو شماره 8

In hot water

توی دردسر

ویدئو شماره 6

Make lemonade out of lemons

بیشترین استفاده را از یک موقعیت بد بردن / از غوره حلوا درست کردن

→ صفحه قبلی             صفحه بعدی ←