آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای

فصل چهاردهم

ویدئو شماره 5

hand in

تحویل دادن

ویدئو شماره 4

as dumb as a post

آدم خیلی کودن

ویدئو شماره 3

have your heart in you mouth

بشدت مضطرب و نگران بودن

ویدئو شماره 2

Get cramps

دل درد شدن

ویدئو شماره 1

A bird in the hand is worth two in the bush

سرکه نقد به از حلوای نسیه

→ صفحه قبلی       صفحه بعدی ←