آموزشهای یک دقیقه ای

آموزشهای یک دقیقه ای

فصل چهاردهم

ویدئو شماره 10

lay off

از کار معلق کردن

ویدئو شماره 9

have a lot/enough on one’s plate

گرفتار بودن/حسابی سرکسی شلوغ بودن

ویدئو شماره 8

How dare you?

چطور جرات میکنی!؟

ویدئو شماره 7

 

Invite somebody over  dinner/lunch….

دعوت کردن برای شام/نهارو….

ویدئو شماره 6

 have/get one’s ducks in a row

مرتب کردن /ردیف کردن/آماده کردن