آموزشهای یک دقیقه ای

آموزشهای یک دقیقه ای

فصل پانزدهم

ویدئو شماره 5

down the drain/tubes/pan

به باد فنا رفتن/نابود شدن

ویدئو شماره 4

go under the knife

زیر تیغ جراحی رفتن/عمل جراحی کردن

ویدئو شماره 3

He’s not only ……. , but also …..

اون نتنها …… بلکه ……. هست.

ویدئو شماره 2

have a bone to pick with someone

از  کسی گله مند بودن

ویدئو شماره 1

Hard to swallow

 سخت بودن باور یک موضوع