آموزشهای یک دقیقه ای

آموزشهای یک دقیقه ای

فصل پانزدهم

ویدئو شماره 10

توصیف یک مشکل = استفاده از حال ساده یا استمراری

توصیف مشکلاتی که همیشه اتفاق میافتند = keep   +  اسم مصدر

صحبت درمورد راه حل ها =  need   +  اسم مصدر

ویدئو شماره 9

fly in the ointment

فرد یا چیز دردسر ساز و مشکل ساز

ویدئو شماره 8

give sb. A piece of your mind

سرکسی دادو بیداد کردن/حال کسی رو جا آوردن

ویدئو شماره 7

I’d be grateful

ممنون میشم

Give somebody a hand

به کسی کمک کردن

Take care of something or someone

مراقبت کردن ازکسی یا چیزی

Step on sombody’s foot

پا گذاشتن روی

ویدئو شماره 6

طریقه تشخیص مصدر و اسم مصدر در جمله