آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای

فصل شانزدهم

ویدئو شماره 5

Drop the ball

اشتباه کردن

ویدئو شماره 4

have got a lot of pace

بازیکن تند و تیز

 

Get a kick out of something

لذت بردن از تماشای چیزی

ویدئو شماره 3

don’t put all your eggs in one basket

همه تخم مرغهات رو در یک سبد نگذار یعنی همه سرمایه ات رو در یک زمینه خرج نکن

ویدئو شماره 2

achilles’s heel

پاشنه آشیل نقطه ضعف

ویدئو شماره 1

Come/get to the point

برو سر اصل مطلب