اصطلاحات تصویری – ویژه اعضای الماسی

 

Judy decided not to come  with us at the eleventh hour.

جودی در آخرین لحظه  تصمیم گرفت که  با ما نیاید.

 

5. until all hours: very late at night

 تا دیروقت 

 

I like to watch TV until all hours.

دوست دارم تا دیروقت تلویزیون تماشا کنم.

 

 

 

8. crack (somebody) up

کسی را حسابی خنداندن

 

She’s so funny. She cracks me up.

اون خیلی با حاله. حسابی منو می خندونه.

 

 

7. Keep One’s Fingers Crossed : to wish for good luck

دعا کردن، آرزوی موفقیت کردن

 

 The exam’s at two. Will you keep your fingers crossed for me?

امتحان، ساعت 2 برگزار میشه. برای من دعا می کنی؟

 

I ‘ll keep my finger crossed for you.

برای تو دعا می کنم.