Amazing Komodo Dragons

AMAZING KOMODO DRAGONS
اژدها (بزمجه های) شگفت انگیز کمودو

Once, a British gazette had an unusual story.

یکبار، روزنامه ای بریتانیایی داستان عجیبی نوشت.

 

Scientists at a zoo made a discovery about komodo dragons.

دانشمندان در یک باغ وحش درباره اژدها (بزمجه های) کومودو یافته جدیدی بدست آوردند.

 

Komodo dragons are giant lizards that grow up to two and a half meters long.

اژدهاهای کومودو مارمولک های غول پیکری هستند که طولشان به دو ونیم متر میرسد.

 

A female lizard at the zoo had babies.

یک مارمولک ماده در باغ وحش چند نوزاد به دنیا آورد.

 

However, it had never been around a male lizard in its entire life.

با وجودی که در طول حیاتش اصلا در اطراف آن مارمولک نر حضور نداشت.

 

After the scientists publicized their discovery, many people thought it was fictitious.

بعد ازاین که محققین نتیجه اکتشاف خود را اعلام کردند، بسیاری از مردم تصور کردند این خبر جعلی است.

 

But it was true.

اما این خبر درست بود.

 

It was discovered that female komodo dragons can have babies without the help of their male counterparts.

مشخص شد که اژدهاهای کومودوی ماده میتوانند بدون کمک جفت های نر خود بچه به دنیا بیاورد.

 

This contradicts what scientists know about how most Animals have babies.

این یافته با آنچه که دانشمندان در مورد چگونگی تولید مثل حیوانات میدانند تناقض دارد.

 

In most cases, there are many things that can obstruct this type of reproduction.

در اغلب موارد، عوامل زیادی وجود دارند که می توانند این نوع تولید مثل را مختل کند.

 

For example, adult males and females carry different genes needed to make an embryo.

بعنوان مثال جفتهای نر و ماده بالغ حامل ژنهای مختلف مورد نیاز برای تولید جنین هستند.

 

If the genes are homogeneous, the babies are weaker and have genetic problems.

اگر ژن ها همگن باشند، نوزادان ضعیف تر و دارای مشکلات ژنتیکی خواهند بود.

 

Over time, the weakened species dies out completely.

با گذشت زمان، گونه های ضعیف به طور کامل از بین می روند.

 

This makes it necessary for the male to be involved.

این امر لزوم حضور گونه نر را برای تولید مثل ضروری می سازد.

 

However, scientists verified that when Komodo babies are born, their genes aren’t the exact same genes as their mother.

اگرچه دانشمندان تایید کرده اند که وقتی نوزادان کومودو متولد میشوند، ژنهایشان دقیقا مشابه ژنهای مادران شان نیست.

 

Also, they are devoid of any genetic problems.

همچنین فاقد هر گونه مشکل ژنتیکی هستند.

 

Scientists theorize that Komodo dragons developed the ability because it helps the species fend off extinction.

دانشمندان بر این فرضیه هستند که اژدها های کومودو از این رو این توانایی را گسترش دادند زیرا این توانمندی به این گونه ها کمک میکند تا از انقراض خود جلوگیری کنند.

 

If a volcano erupts, lava can kill all of the komodo dragons on an island.

اگر یک آتفشان فوران کند، گدازه ها میتوانند همه اژدها های کومودو در یک جزیره را ازبین ببرد.

 

However, as long as one female eludes death, she can prolong the survival of the species.

با این وجود تا زمانی که گونه ماده از چنگال مرگ بگریزد، می تواند بقای این گونه را طولانی کند.

 

Luckily, Komodo dragons are vigorous swimmers.

خوشبختانه،اژدها های کومودو شناگرانی توانمند هستند.

 

So the surviving female can plunge into the ocean and swim to another island.

بنابراین گونه ماده باقیمانده میتواند درون اقیانوس شیرجه زده و به جزیره دیگری شنا کند.

 

When she comes ashore, she can reproduce by herself.

وقتی به ساحل میرسد، می تواند دوباره به تنهایی تولید مثل کند.

 

Over time, the genes within the population diverge.

باگذشت زمان ژنهای درون جمعیت منشعب می شوند.

 

Then, the sparse population increases.

سپس، این جمعیت پراکنده افزایش می یابد.

 

Once again there is a surplus of lizards on one island.

بار دیگر مارمولک های مازاد روی یک جزیره وجود دارد.

 

Scientists think that this may be how the lizards took over all of the islands in that area.

دانشمندان بر این باورند که این ممکن است دلیلی باشد بر نحوه اینکه چگونه مارمولکها همه جزایر آن ناحیه را اشغال کردند.

 

LEXICAL BANK

EXAMPLE MEANING WORD
After a long day of fishing, Glen pulled his boat ashore, so it wouldn’t float away کنار ساحل ashore
Ken was always fighting with his little sister because she kept contradicting him متناقض بودن با چیزی ،در تضاد بودن با چیزی contradict
Our manager will meet our rival company’s counterpart later today همتا counterpart
The movie was devoid o f any violence, so it was a perfect movie for the family عاری/تهی از چیزی devoid
The road diverged into two paths that led to our houses از هم دور شدن/انشعاب یافتن diverge
The rabbit eluded the wolf by hiding in a bush اجتناب کردن / دوری کردن elude
Some doctors say that what a mother eats has a big effect on her embryo جنین embryo
Dave spent all night fending off bugs instead of sleeping دور کردن/دفع کردن fend
The author said that the characters in her book were completely fictitious جعلی / ساختگی fictitious
Alice wants to write for a gazette when she’s older روزنامه gazette
All o f the houses on Victor’s block were boring and homogenous همگن / همجنس homogeneous
The car broke down on the road and obstructed traffic for hours جلوی چیزی را گرفتن /مانع شدن obstruct
The water in the pool was very cold, but the boy plunged in anyway شیرجه زدن داخل آب plunge
Sandy walked slowly across the beach, trying to prolong her lunch break طول دادن،کش دادن prolong
The company publicized the job positions in the newspaper به اطلاع عموم رساندن publicize
Rob spent Saturday in his garden, clearing out the sparse weeds کم پشت / پراکنده sparse
The store sold their surplus items on sale مازاد surplus
They enjoyed theorizing about how things worked فرضیه سازی کردن theorize
Julian called the movie theater to verify that the movie started at nine تایید کردن verify
Henry uses vigorous exercise to keep himself in shape نیرومند vigorous

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.