Monkey Island

MONKEY ISLAND

جزیره میمون

In the middle of the ocean, there is a small island shaped like an arc.

در دل اقیانوس جزیره کوچکی به شکل کمان وجود دارد.

 

Here, monkeys play on the beach and in the trees.

در اینجا، میمونها در ساحل و روی درختان بازی می کنند.

 

But how did the monkeys get there?

اما میمونها چطور به اینجا آمده اند؟

 

Once, an English admiral was exploring Africa when he found hundreds of monkeys.

روزی دریاسالاری در حال اکتشاف آفریقا بود که صدها میمون پیدا کرد.

 

The admiral’s character was mean.

این دریاسالار آدم پستی بود.

 

He thought, “I could sell these monkeys and become very rich!

او با خودش فکر کرد که ” این میمونها را بفروشم و پولدار شوم!

 

I’m going to take them to England.”

آنها را به انگلستان خواهم برد.”

So the admiral set traps to catch the monkeys.

به همین دلیل چندین دام نهاد تا میمونها را بگیرد.

 

He put stakes in the ground, tied string around them and made loops in the string.

او در زمین تیرکهای ( میخ چوبی) فرو کرد و دور آنها را با نخ بست و داخل نخ ها حلقه هایی ایجاد کرد.

 

When the monkeys ran through the forest, their feet got caught in the loops, and they couldn’t escape.

میمونها موقع دویدن در جنگل، پایشان داخل حلقه ها می رفت و نمی توانستند فرار کنند.

 

Then the admiral put the monkeys in cages on his ship and sailed away.

سپس آن دریاسالار میمونها را در قفس انداخت و سوار کشتی کرد و رفت.

 

The cages were small and uncomfortable.

قفسها کوچک و آزار دهنده بودند.

 

There was no soft hay for the monkeys to sleep on.

کاه نرمی وجود نداشت که میمونها روی آن بخوابند.

 

Instead, they slept on branches with sharp thorns that cut into the monkeys’ flesh.

در عوض، ناچار بودند روی شاخ و برگهای تیغ دار بخوابند که در تنشان فرو می رفت.

 

For dinner, he gave them tiny pieces of sour grapefruit to eat.

او برای شام به آنها گریپ فروتهای ترش می داد.

 

The monkeys grew hungry and weak.

میمونها گرسنه و ضعیف شدند.

 

But one day, the admiral hired a new steward.

اما یک روز، دریاسالار یک مهماندار جدید استخدام کرد.

 

He was a kind man with a good conscience.

او مرد مهربان و با وجدانی بود.

 

He was horrified to see the thin monkeys in the cages.

او از دیدن میمونهای ضعیف داخل قفس شوکه کرد.

 

So one night he let them out.

بنابراین یک شب آنها را آزاد کرد.

 

The monkeys ran and played all over the ship!

میمونها فرار کردند و شروع به بازی در ساسر کشتی کردند.

 

They attacked the admiral and the steward and ate their food.

آنها به دریاسالار و مهماندار کشتی حمله کردند و غذاهایشان را خوردند.

 

They completely wrecked the ship.

آنها کشتی را داغون کردند.

 

One monkey ran into a kerosene lamp, and it fell over.

یکی از میمونها به یک چراغ نفتی برخورد کرد و چراغ افتاد.

 

The ship caught fire and began to sink!

کشتی آتش گرفت و شروع به غرق شدن کرد.

 

The whole crew was lost except for the monkeys.

همه خدمه کشتی ناپدید شدند به جز میمونها.

 

After the accident, the monkeys jumped onto a raft.

بعد از این حادثه، به داخل یک کلک پریدند.

 

They floated away from the fiery blaze of the ship.

آنها از آتش شعله ور کشتی دور شدند.

 

In the morning, they saw a little island in the distance.

هنگام صبح، از دور جزیره کوچکی را دیدند.

 

The monkeys used a piece of wood as a paddle, and they went toward it.

میمونها از یک تکه چوب بجای پارو استفاده کردند و به سمت جزیره رفتند.

 

They found the island shaped like an arc.

آنها جزیره ای کمانی شکل پیدا کردند.

 

They felt so happy to find a new home, and they still live there today.

آنها بابت پیدا کردن خانه ای جدید خیلی خوشحال بودند و هنوز تا به امروز در آنجا زندگی می کنند.

 

 

LEXICAL BANK

EXAMPLEMEANINGWORD
She had to go to the hospital after she was in a serious car accidentتصادفaccident
They won the sea battle because of the admiral’s great leadershipدریاسالارadmiral
A rainbow has the shape of an arcکمان، قوسarc
My sister’s character is fun and very outgoingشخصیتcharacter
I recycle everything I can, so my conscience is clearوجدانconscience
The fiery blaze burned all night longشعله ورfiery
The zebra’s flesh has black and white stripesبدن، تنflesh
Would you like a grapefruit with your breakfastگریپ فورودgrapefruit
I need to buy some more hay for the horse to sleep onکاه، علف خشکhay
I was horrified when I read about the old lady who was attackedشوکه، وحشت شدهhorrified
Many people in poor countries cook on kerosene stovesنفت سفیدkerosene
He made a loop with the rope and placed it over the postحلقهloop
We need a paddle to help us move across the waterپاروpaddle
The man made a raft out of bamboo and floated out to seaکلک، قایقraft
I don’t like lemons because I think they are too sourترشsour
We marked our property by placing stakes into the groundمیخ چوبی یا آهنیstake
The steward is bringing some teaخدمه کشتی یا هواپیماsteward
I found a large ball of stringنخstring
Be careful of the thorns when you pick the rosesخار، تیغthorn
The teenagers wrecked the house for no reason at allداغون کردنwreck

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
تا دریافت درس ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید.آدرس بدون www
عضویت دوره 9 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.