12 حرکت فیزیکی مهم در انگلیسی

حرکات فیزیکی مهم در زبان انگلیسی کدامند؟ اگر مفاهیمی مثل جمع کردن، بالا کشیدن زیپ، به خود پیچیدن، پخش کردن و مانند اینها را بخواهیم در زبان انگلیسی بیان کنیم از چه عبارت های فعلی باید استفاده کنیم؟

 

در مقاله “ ۱۲ حرکت فیزیکی مهم به انگلیسی” این عبارت های فعلی را به شما معرفی می کنم. این عبارت ها در انگلیسی واقعی کاربرد های فراوانی دارند. پس لطفاً تا انتهای این مطلب با من همراه باشید!

 

1. roll up

لوله کردن، جمع کردن

 

She rolled the mat up.

اون حصیر را لوله کرد.

 

2. deal out

ورق دادن، پخش کردن

 

He dealt the cards out.

اون کارتها را پخش کرد.

 

3. stick out

بیرون آوردن

 

She stuck her tongue out.

اون زبونش رو بیرون آورد.

 

4. zip up

بستن زیپ

 

12 حرکت فیزیکی مهم در انگلیسی

 

He zipped his jacket up.

اون زیپ کاپشنش رو بست.

 

double up = double over

دولا شدن

 

He doubled up in pain.

اون از درد دولا شد.

 

6. take up # let sth down

(لباس) تو گرفتن، کوتاه کردن

 

She took the skirt up.

اون دامن را تو گرفت.

 

7. prop up

پایه زدن زیرِ، با شمع راست نگه داشتن

 

12 حرکت فیزیکی مهم در انگلیسی

 

We propped the tree up.

ما زیر درخت پایه زدیم.

 

8. screw up

مچاله کردن (کاغذ، …)

 

I screwed the letter up.

من نامه را مچاله کردم.

 

9. curl up

خود را جمع کردن

 

She curled up on the sofa.

اون روی کاناپه خودش رو جمع کرد.

 

10. mop up

(آب و غیره) پاک کردن

 

I mopped up the spilt milk.

من شیر ریخته شده را پاک کردم.

 

11. chuck away = chuck sth out

دور انداختن

 

I chucked the packet away.

من پاکت را دور انداختم.

 

12. spread out

پهن کردن (سفره، فرش، نقشه و …)

 

12 حرکت فیزیکی مهم در انگلیسی

 

She spread the map out on the desk.

اون روی میز نقشه را پهن کرد.

 

We spread out the tablecloths and set the tables.

ما سفره ها رو پهن کردیم و میزها رو چیدیم.

 

 

 

 

کتاب انگلیسی واقعی آمریکایی

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.